Máy triệt lông

10,000,000 8,000,000

Đây là phần mô tả